Bestuur
Vacatures
Lidmaatschap
Sporthallen
Historie
Organogram
Vrijwilligers
Privacy Policy
Statuten
Privacy Policy


Volleybalvereniging Vollido hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Volleybalvereniging Vollido houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • -  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • -  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • -  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • -  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • -  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • -  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

  Als Volleybalvereniging Vollido zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens Leden worden door Volleybalvereniging Vollido verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • -  Het opnemen van de gegevens in onze ledenadministratie

  - Het organiseren van taken door hiervoor bevoegde commissies en vrijwilligers

 • -  Het aanmelden van leden bij de Nevobo

 • -  Het versturen van uitnodigingen voor evenementen georganiseerd door de Vereniging

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Het aanmeldformulier voor het lidmaatschap

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Volleybalvereniging Vollido de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • -  Voornaam;

 • -  Tussenvoegsel;

 • -  Achternaam;

 • -  Geboortedatum;

 • -  Adres;

 • -  Postcode;

 • -  Woonplaats;

 • -  Geslacht;

 • -  Telefoonnummer;

 • -  E-mailadres.

 • -  (eventueel bestaand) lidmaatschapsnummer Nevobo;

 • -  Behaalde diploma ´s gerelateerd aan volleybal (scheidsrechtersdiploma ´s, trainersdiploma ´s

  etc)

Uw persoonsgegevens worden door Volleybalvereniging Vollido opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • -  Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna in de financie¨le administratie voor maximaal 7 jaar.

 • -  Gedurende onbepaalde tijd in onze ledenadministratie, maar dan slechts voor het uitnodigen van bijzondere evenementen (reu¨nie, jubileum e.d.) tenzij toestemming hiervoor expliciet is ingetrokken

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Volleybalvereniging Vollido verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • -  Administratieve doeleinden;

 • -  Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 • -  Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Volleybalvereniging Vollido de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • -  Voornaam;

 • -  Tussenvoegsel;

 • -  Achternaam;

 • -  (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • -  (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Volleybalvereniging Vollido opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financie¨le administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Volleybalvereniging Vollido verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • -  Het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief;

 • -  Inschrijving voor de nieuwsbrief door middel van lidmaatschap

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Volleybalvereniging Vollido de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • -  Voornaam;

 • -  Tussenvoegsel;

 • -  Achternaam;

 • -  E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Volleybalvereniging Vollido opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van Vrijwilligers worden door Volleybalvereniging Vollido verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • -  Uitvoering geven aan de vrijwilligerstaak.

 • -  Registratie bij Nevobo (voor zover noodzakelijk)

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De (al dan niet mondelinge) overeenkomst voor het uitvoeren van vrijwilligerstaken

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Volleybalvereniging Vollido de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • -  Voornaam;

 • -  Tussenvoegsel;

 • -  Achternaam;

 • -  Telefoonnummer;

 • -  E-mailadres;

 • -  Geboortedatum;

 • -  Verklaring omtrent het gedrag

 • -  Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Volleybalvereniging Vollido opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men vrijwilligerstaken uitvoert en daarna alleen in de financie¨le administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • -  Het verzorgen van de (financie¨le) administratie;

 • -  Het verzorgen van de ledenadministratie

 • -  Het meedoen aan de volleybalcompetitie

 • -  Het meedoen aan overige evenementen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Volleybalvereniging Vollido bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • -  Alle personen die namens Volleybalvereniging Vollido van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • -  Toegang tot IT-platformen en onderdelen daarvan is beperkt op een need to know basis.

 • -  Toegangsrechten worden aangepast bij een functiewissel/taakwissel.

 • -  Er worden geen eenvoudig te raden wachtwoorden gebruikt.

 • -  Persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen.

 • -  Gebruikte software is voorzien van de laatste updates.

 • -  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 • -  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

  technische incidenten.

 • -  Onze vrijwilligers en functionarissen zijn gei¨nformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 • -  Bij vrijwilligers is de nodige kennis aanwezig om adequaat met persoonsgegevens en IT- middelen om te gaan.

  -  We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door e´e´n van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Bestuur Volleybalvereniging Vollido
info@vollido.nl

Schrijf je in voor de Volleybel
 
Aanmelden ยป